Презентация ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

Категория: Образование


500500500500500500500500500500500500500500500500500

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА. Доклад-сообщение содержит 17 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.


Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Описание слайда:
ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

Слайд 2
Описание слайда:
Організація виробництва – єдність структури та змісту системи, її форми як юридичної особи, з одного боку, і процесу функціонування системи відповідно до її місії по переробці входу системи в її вихід з метою випуску конкурентноздатного товару – з іншої. Організація виробництва – єдність структури та змісту системи, її форми як юридичної особи, з одного боку, і процесу функціонування системи відповідно до її місії по переробці входу системи в її вихід з метою випуску конкурентноздатного товару – з іншої. Об'єктами організації виробництва є підприємства, фірми, компанії, об'єднання й інші організації машинобудування, приладобудування, електротехніки, металургійної, паливної, харчової, меблевої й інших галузей промисловості, а також транспорту, будівництва, сільського господарства та інших галузей національної економіки ,що випускають різні види продукції і надають послуги. Предметом організації виробництва є система знань щодо вивчення: основ теорії організації, системного підходу до керування, методів економічного обґрунтування рішень у сфері організації виробництва, основ стратегічного маркетингу як інструмента досягнення конкурентноздатності виробництва, основ планування й інноваційної діяльності, проектування структур, організації праці, основного й обслуговуючого виробництва, організації контролю якості та сертифікації продукції, тактичного маркетингу і логістики. Основні методи, застосовувані в організації виробництва: системний підхід, інші наукові підходи (функціональний, відтворювальний, маркетинговий, динамічний і ін.), аналіз і синтез, класифікація і кодування, сегментація ринку, стратегічне і тактичне планування, дедукція й індукція, узагальнення тощо.

Слайд 3
Описание слайда:
Організація виробництва передбачає рішення таких специфічних задач: Організація виробництва передбачає рішення таких специфічних задач: поглиблення спеціалізації; удосконалювання форм організації виробництва; швидка (гнучка) переорієнтація виробництва на інші види продукції; забезпечення безперервності, пропорційності і ритмічності виробничого процесу; удосконалення організації праці та виробництва в часі та просторі; створення логістичної системи управління ресурсами; виключення внутризмінних простоїв обладнання; скорочення тривалості виробничого циклу; безперебійне постачання сировини, матеріалів при зменшенні запасів сировини та матеріалів; удосконалення асортименту продукції; визначення оптимальної спеціалізації підрозділів і робочих місць; визначення оптимальної потужності, необхідності реконструкції і технічного переозброєння виробництва.

Слайд 4
Описание слайда:
Закони організації, що виявляються переважно в статиці (структурах): Закони організації, що виявляються переважно в статиці (структурах): закон композиції відбиває необхідність узгодження цілей організації: вони повинні бути спрямовані на підтримку головної мети більш загального характеру; закон пропорційності закон висвітлює необхідність співвідношення між частинами цілого, а також їх домірність, відповідність або залежність; закон найменших. Структурна стійкість системи визначається її найменшою частковою стійкістю. Наприклад, міцність ланцюга визначається, за інших рівних умов, найменш міцною ланкою; закон онтогенезу визначає, що кожна організація проходить у своєму розвитку наступні фази життєвого циклу: становлення, розквіт, угасання. Онтогенез характеризує сукупність перетворень від зародження до кінця життя. Закони організації, що виявляються переважно в динаміці (процесах): закон синергії – сума властивостей організованого цілого не дорівнює арифметичній сумі властивостей кожного з його елементів окремо; закон інформованості – упорядкованості стверджує, що в організаційному цілому не може бути більше порядку, ніж у упорядкованій інформації; закон єдності аналізу і синтезу. Процеси аналізу (тобто поділу, диференціації і т.п.) доповнюються синтезом (тобто протилежними процесами з'єднання, інтеграції і т.п.). Спочатку здійснюється аналіз, потім – синтез; закон самозбереження – будь-яка реальна фізична (організована) система прагне зберегти себе як цілісне утворення і, отже, ощадливіше витрачати власний ресурс.

Слайд 5
Описание слайда:
До головних принципів організації виробничих систем слід віднести: До головних принципів організації виробничих систем слід віднести: цілеспрямованість, що полягає у відповідності функцій менеджменту запланованим цілям виробництва; економічність – раціональність, простота й ефективність організації і структури управління; адекватність – відповідність економічних методів управління суті відбиваних ними процесів, а також відповідність прийнятих рішень, змін функцій персоналу кожного рівня ієрархії; комплексність – врахування взаємодії між ієрархічними ланками по вертикалі та горизонталі, спрямованої на забезпечення функціонування виробництва, а також облік можливих наслідків успіху чи невдачі; сконцентрованість – передбачається в двох аспектах: по-перше, спрямування зусиль усіх працівників на вирішення основних завдань і, по друге, концентрація однорідних функцій в одному підрозділі, що усуває дублювання; науковість – ґрунтується на досягненнях науки в галузі управління виробництвом, враховує зміни законів суспільного розвитку, а також полягає у виборі оптимального критерію при прийнятті та реалізації рішень; можливість створення мотиваційних, організаційних і матеріальних умов для реалізації господарських рішень; доступність і планомірність контролю над ходом виробництва; адаптивність – гнучкість і динамічність, пристосованість системи управління до змін зовнішнього і внутрішнього середовища.

Слайд 6
Описание слайда:
Виробничі системи – це особливий клас систем, що включають працівників, знаряддя, предмети праці та інші елементи, необхідні для функціонування системи, у процесі якого створюється продукція та послуги. Виробничі системи – це особливий клас систем, що включають працівників, знаряддя, предмети праці та інші елементи, необхідні для функціонування системи, у процесі якого створюється продукція та послуги. На первинному рівні виробничу систему можна розглядати як групу механізмів (обладнання, апарати і т.п.), що обслуговуються працівниками (оператором, машиністом і т.п.). Кожен механізм і обслуговуючий його працівник являють собою систему «людина-машина», що складається з двох взаємодіючих і взаємозалежних елементів. «Вхід» може бути представлений сировиною, замовником або готовою продукцією, отриманої з іншої виробничої системи. Операційні ресурси містять у собі п'ять основних елементів, що отримали назву 5Рs операційного менеджменту від наступних англійських слів: персонал (People); підприємства (Plants); матеріали і комплектуючі вироби (Parts); процеси (Processes); системи планування та управління (Planning and Control Systems).

Слайд 7
Описание слайда:
Схема фармацевтичного підприємства як складної виробничої системи

Слайд 8
Описание слайда:
Персонал – це робоча сила, що безпосередньо або побічно зайнята у виробництві продукції або послуг . Персонал – це робоча сила, що безпосередньо або побічно зайнята у виробництві продукції або послуг . Підприємства – це виробничі і сервісні підрозділи компанії, на яких виготовляється продукція або надаються послуги. Матеріали і комплектуючі проходять перетворення у виробничій системі. Процеси охоплюють обладнання та технолгії виробництва продукції і послуг. Системи планування та управління – це процедури та інформація, що використовуються менеджерами в процесі експлуатації виробничої системи. Виробниче перетворення може мати різний характер: фізичне перетворення як результат виробничого процесу; зміна місця розташування як результат транспортування; обмін як результат роздрібної торгівлі операції; складське збереження як результат складського обслуговування; фізіологічне перетворення як результат медичного обслуговування; інформаційне перетворення як послуга телекомунікації.

Слайд 9
Описание слайда:

Слайд 10
Описание слайда:
Характерними ознаками функціонування фармацевтичного підприємства як виробничої системи є: Характерними ознаками функціонування фармацевтичного підприємства як виробничої системи є: цілеспрямованість, тобто здатність створювати готові лікарські засоби, надавати послуги (оскільки такі системи створені для задоволення визначених потреб); поліструктурність, тобто одночасне існування на підприємстві (як системи) підсистем, які взаємно перетинаються, (цехів, ділянок, відділів і т.п.), де майже кожен елемент системи одночасно є складовою кількох підсистем і функціонує відповідно до їх вимог і цілей; відкритість, яка проявляється у тісній взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем – у матеріальному, енергетичному, інформаційному, фінансовому й іншому видах обміну з зовнішнім середовищем; складність, яка обумовлена таким головним елементом системи, як працівники, а також поліструктурністю, стохастичними змінами стану елементів системи і впливом зовнішнього середовища, та полягає у величезній кількості елементів системи з численними складовими та альтернативними зв'язками, великою кількістю здійснюваних процесів.

Слайд 11
Описание слайда:
Підприємство являє собою динамічну систему, здатну змінюватися, переходити з одного якісного стану в інше, залишаючись системою завдяки визначеним властивостям. До властивостей системи організації виробництва відносяться: Підприємство являє собою динамічну систему, здатну змінюватися, переходити з одного якісного стану в інше, залишаючись системою завдяки визначеним властивостям. До властивостей системи організації виробництва відносяться: результативність – здатність виготовляти готові лікарські засоби або надавати послуги, що забезпечується організацією виробничої системи; надійність – стійке функціонування, здатність локалізувати у порівняно невеликих частинах системи негативні наслідки стохастичних збурювань, що відбуваються як усередині системи, так і в зовнішньому середовищі. Надійність системи підвищується при обмеженні величин і частоти стохастичних збурювань, а також за рахунок збільшення внутрисистемних резервів і забезпечується системою керування; гнучкість – можливість пристосовувати виробничі системи до умов зовнішнього середовища, які змінюються ( підвищення рівня конкуренції, змін потреб ринку й ін.); керованість – характеристика процесу керування фармацевтичним підприємством як системою. Система керована, якщо в заданий час досягає мети керування та укладається при цьому в обмеження по ресурсах. Система некерована, якщо не досягає мети. Система погано керована, якщо досягає наміченої мети не точно, а приблизно або виходить за встановлені обмеженнями по ресурсах.

Слайд 12
Описание слайда:
Основою виробничої діяльності фармацевтичного підприємства є виробничий процес. Основою виробничої діяльності фармацевтичного підприємства є виробничий процес. Виробничий процес – це сукупність взаємозв’язаних операцій, у результаті яких субстанції, основні та допоміжні матеріали перетворюються на лікарські засоби. У виробничому процесі розрізняють основні, допоміжні та обслуговуючі процеси. Основні процеси – це такі процеси, в результаті яких предмет праці перетворюється на основну продукцію підприємства. Наприклад, виробництво таблеток, синтез лікарських речовин тощо. Допоміжні процеси – це процеси, що безпосередньо не впливають на предмети праці, повинні забезпечувати нормальне протікання основних процесів і проводяться паралельно з основним процесом. Наприклад, виробництво різних видів енергії, ремонт обладнання та споруд тощо. Обслуговуючі процеси створюють умови для виконання основних процесів і проходять послідовно до них (наприклад, контроль якості, транспортування і т.п.).

Слайд 13
Описание слайда:
Структура будь–якого процесу звичайно не залишається постійною, тому що залежить від багатьох факторів, які змінюються (методів виробництва, його організації і т.п.). Структура будь–якого процесу звичайно не залишається постійною, тому що залежить від багатьох факторів, які змінюються (методів виробництва, його організації і т.п.).

Слайд 14
Описание слайда:
За характером об’єкта виробництва виробничі процеси поділяються на прості та складні. За характером об’єкта виробництва виробничі процеси поділяються на прості та складні.

Слайд 15
Описание слайда:
Головними принципами організації виробничого процесу є: Головними принципами організації виробничого процесу є: спеціалізація; паралельність; пропорційність; безперервність; прямоточність; ритмічність. Спеціалізація – розподіл виробничого процесу на складові та закріплення за кожним виробничим підрозділом підприємства (цехом, дільницею, робочим місцем) випуску окремого виду готової продукції чи здійснення окремої виробничої операції. Паралельність – одночасне виконання деяких стадій чи операцій виробничого процесу. Пропорційність вимагає відповідності продуктивності за одиницю часу всіх виробничих підрозділів (основних, обслуговуючих і допоміжних цехів, а також ділянок, груп обладнання і робочих міст). Прямоточність – принцип раціональної організації виробництва з метою забезпечення найкоротшого шляху проходження предметів праці за всіма стадіями та операціями виробничого процесу.

Слайд 16
Описание слайда:
Виробничий процес поділяється на операції. Виробничий процес поділяється на операції. Операція – частина виробничого процесу, яка виконується на одному робочому місці одним або декількома робітниками над одним і тим же предметом праці. Розрізняють основні та допоміжні операції. Основні операції полягають безпосередньо у зміні складу предметів праці. Допоміжні операції – це транспортні, контрольні, маркірувальні, ремонтні та ін. За способом впливу на предмети праці операції поділяються на ручні, машинно-ручні, машинні, автоматичні та апаратні.

Слайд 17
Описание слайда:
Основними факторами скорочення тривалості виробничих процесів на підприємствах різних галузей є: Основними факторами скорочення тривалості виробничих процесів на підприємствах різних галузей є: – спрощення кінематичної схеми виробу, його конструкції, підвищення рівня блочности для виробів крупносерийного та масового виробництва; – спрощення та удосконалення технологічних процесів виготовлення виробу; – уніфікація та стандартизація складових частин виробу, його конструктивних елементів, елементів технологічних процесів, обладнання, оснащення, організації виробництва; – поглиблення подетальної, технологічної і функціональної спеціалізації на основі уніфікації і збільшення програми випуску виробів і його складових частин;Похожие презентации

Mypresentation.ru

Загрузить презентацию